Tehnički opis naselja

Izaberite svoj novi domTehnički opis

Mikrolokacija

Građevine su u povoljnoj lokaciji svih potrebnih ustanova za normalno funkcioniranje mladih obitelji sa:

 • novo izgrađenim dječjim vrtićem (https://www.dv-lojtrica.hr/) udaljenim svega 670 metara zračne linije,
 • Osnovnom školom Velika mlaka udaljenom svega 640 metara zračne linije (http://os-velika-mlaka.skole.hr/),
 • novo izgrađenom crkvom Srca Isusova udaljenom svega 650 metara zračne linije (http://www.zupavelikamlaka.hr/)
 • te ostalom potrebnom infrastrukturom za ugodno življenje poput Hrvatske Pošte 880 metara zračne linije, Konzum dućan 890 metara zračne linije, INA benzinskom crpkom 1300 metara zračne linije, izlazak na A11 autocestu 1700 metara zračne linije te ostalim manjim dućanima i obrtima.

Oblik i veličina građevinske čestice

 • Parcele u obuhvatu k.č.br.974/1, 974/2, 976/1 i 976/5 k.o. Velika Mlaka, nakon izdvajanja dijela za koridore prometnica bit će ukupne ukupne površine cca 9022 m2.
 • Ovim idejnim rješenjem predviđa se parcelacija na 17 parcela, od čega 14 građevinskih parcela za izgradnju višeobiteljskih građevina, jedna parcela za internu stambenu prometnicu (koridor širine 8m, kolnik širine 5,5m i obostrano pločnik širine 1,25m), jedna parcela za kolno-pješačku, djelomično ozelenjenu površinu za pristup dijelu građevina, te jedna parcela za javnu zelenu površinu s fontanom i dječjim igralištem.
 • Sve građevine smještene su na minimalnoj udaljenosti od 5m od regulacijske linije, te 3m od ostalih međa.

Namjena i veličina 

 • Sve građevine su stambene, uz mogućnost izvedbe poslovnih umjesto stambenih sadržaja u prizemlju dijela građevina.
 • Ukupno je predviđeno 14 višeobiteljskih građevina, od čega 6 samostojećih građevina, te 8 dvojnih građevina.
 • Građevine su visine (Po)+P+1+Pk. Potkrovlje je oblikovano ravnim krovom, čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi do 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova građevine.
 • Građevine imaju po 1 stan u prizemlju, dva na 1. katu i 1 u potkrovlju, odnosno ukupno 4 stana. Spremišta stanara smještena su u dijelu zgrada u podrumu, a u dijelu zgrada u prizemlju.
 • Parkiranje je riješeno unutar građevinske čestice pojedine zgrade, na način da je 50% parkirališnih mjesta smješteno unutar zgrade a 50% su parkirališna mjesta na parceli

Uređenje građevinske čestice

 • Planirano stambeno naselje nalazi se izvana zone zaštite povijesne graditeljske cjeline, te oblikovano na suvremen način.
 • Stambeno susjedstvo orijentirano je na internu slijepu ulicu, s niskom razinom prometa, te pješačku zonu s malim parkom u središtu naselja, kao mjestom okupljanja i socijalne interakcije, na frekventnoj pješačkoj trasi prema autobusnom stajalištu.
 • Višeobiteljske građevine suvremeno su oblikovane, sa pročeljima izvedenim u kombinaciji žbuke i fasadne opeke. Kolne i parkirališne površine na građevinskim pacelama opločene su betonski opločnicima sa zatravljenim fugama, a ostali dio parcele je zelena površina, koja iznosi minimalno 30% od ukupne površine pacele.
 • Dio površine koristi se kao predvrt prizemnog stana, a dio je zajednički za stanare zgrade. Zelene površine bit će hotikulturno uređene. Ograđivanje parcela predviđeno je samo djelomično i to ozelenjenom žičanom ogradom, visine 1-1,5m.

Komunalna i druga infrastruktura

 • Priključenje planiranog prostornog zahvata na komunalnu infrastukturu predvidjet će se u skladu s posebnim uvjetima javnopravnih tijela.
 • Buduće građevine priključit će se na vodovod, odvodnju, elektroenergetski vod, plinovod i telekomunikacijski vod, te će se osigurati priključak na svakoj građevinskoj parceli.
 • Prema čl. 40. UPU Velika Mlaka za stanovanje u neizgrađenom dijelu naselja potrebno je osigurati 2PM/GM na 1 stan, a prema čl.39. u neizgrađenom dijelu naselja 50% potrebnog broja parkirališnih mjesta za stambene građevine potrebno je riješiti unutar građevine.
 • Projektom je predviđeno ukupno 112 parkirališno garažnih mjesta za ukupno 56 stanova, od čega je 50% smješteno unutar građevina.

New East Residence

LOKACIJA 

Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka

KONTAKT

Mob: 091/224-4476
Email: info@projektdonjabistra.hr

Web & Marketing: List360.hr